Wejście główne
sos 100x100

SOS

Więcej
Micek TV 100x100

TV

Więcej
Logo projektu Be Innovative Teacher

Teacher

Więcej
Logo Dostępna Szkoła

Dostępna

Więcej
Logo Stołówka

Stołówka

Więcej
Na obrazku widoczna jest para łyżew figurowych oraz napis lodowisko

Lodowisko

Więcej
Logo Dostępność nauczycieli

Dostępność

nauczycieli
Logo laboratoria przyszłości

Laboratoria

Przyszłości
orlik

Orlik

Więcej
Biblioteka - logo

Biblioteka

Więcej
plan lekcji 100x100

Plan

Lekcji
Logo Turnieju Szkół

Turniej

Szkół

Rzecznik praw ucznia

Nie jesteś sam. Możesz liczyć na pomoc i dyskrecję.
Nie pozostawaj sam ze swoimi problemami.

Funkcję Rzecznika Praw Ucznia w Szkole Podstawowej nr 6 w Białej Podlaskiej pełni pani Beata Czerwińska.
Jego podstawowym zadaniem jest stanie na straży przestrzegania praw uczniów i reprezentowaniu ich interesów przed radą pedagogiczną czy dyrekcją szkoły, informowanie uczniów o przysługujących im prawach
i sposobie ich dochodzenia oraz podejmowanie interwencji w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych.
Rzecznik Praw Ucznia podejmuje przede wszystkim działania na rzecz zapewnienia uczniom warunków do pełnego i harmonijnego rozwoju
i poszanowania ich godności. Stoi na straży praw ucznia określonych
w Konstytucji RP, Konwencji o Prawach Dziecka, ustawie o systemie oświatyi innych przepisach prawa, a w szczególności:
Działania Rzecznika zmierzają do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem.
Jeśli w szkole zostało naruszone prawo ucznia, jeśli uczeń otrzymał np. karę niewspółmierną do zachowania, jeśli jest traktowany gorzej niż inni, niesprawiedliwie lub w sposób poniżający czy lekceważący, jeśli czuje się zagrożony ze strony swoich kolegów, rówieśników może zgłosić się do Rzecznika.
Uczeń zawsze może być pewien dyskrecji ze strony Rzecznika Praw Ucznia.
Z całą pewnością nie podejmie on żadnych działań bez zgody ucznia lub jego rodziców.
Wszystkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową
O czym jeszcze uczeń powinien wiedzieć?
Prawa ucznia określone są w następujących dokumentach:

Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dn. 20 listopada 1989r., ratyfikowana przez Polską dn. 30 kwietnia 1991r. (Dz. U. Nr 120 poz. 526, 527),

Ustawa o Systemie Oświaty z dn. 18 lutego 1991r. Dz. U. Nr 95 poz. 452
z późniejszymi zmianami).

Ważne telefony:

234 72 12 – policyjny telefon zaufania233 82 10 – telefon zaufania – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci / Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie0 800 12 00 02 – telefon dla ofiar przemocy w rodzinie – bezpłatny0 800 39 22 18 – dyżury policyjnej infolinii – bezpłatny

ZADANIA SZKOLNEGO RZECZNIKA PRAW UCZNIA
INFORMACJA DLA UCZNIÓW

 1. Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia:
  • Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole,
  • Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli,
  • W dalszej perspektywie działania na rzecz zmiany wadliwych i krzywdzących zapisów prawa oświatowego,
  • Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów,
  • Proponowanie nowych przepisów dotyczących uczniów,
  • Uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej z prawem przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia.
  Środki działania Rzecznika:
  • Załatwianie indywidualnych skarg,
  • Sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole,
  • Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom),
  • Współpraca z fachowcami (np. psychologiem, pedagogiem, prawnikiem),
  • Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających wielu problemom szkolnym,
  • Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców,
  • Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów,
  • Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania.
  • Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.
  Szkolny Rzecznik może:
  • Rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w problemie,
  • Rozmawiać i zasięgać rady pedagoga szkoły i psychologa szkolnego,
  • Organizować konfrontacje wyjaśniające,
  • Uczestniczyć w konfrontacjach dyrekcji z rodzicami i danym nauczycielem za zgodą ucznia,
  • Inicjować działania  w szkole na rzecz upowszechniania praw dziecka i ucznia.
  Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – uczeń:
  • zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
  • podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,
  • skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu,
  • w dalszym trybie postępowania – zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,
  • ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.
  Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – nauczyciel:
  • zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
  • podjęcie mediacji ze stronami,
  • zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego,
  • wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.
  Obowiązkiem Rzecznika Praw Ucznia jest w szczególności:
  1. Znajomość Statutu Szkoły, Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania oraz Konwencji Praw Dziecka.
  2. Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia.
  3. Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych.
  4. Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.
  5. Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.
  6. Składanie sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Pedagogiczną.
  O czym uczeń wiedzieć powinien:
  1. Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
  2. Zadaniem Rzecznika jest sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno-wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo.
  3. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku, gdy naruszane zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.
  4. Do zadań Rzecznika należy też inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw ucznia.
  5. Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.