Wejście główne
sos 100x100

SOS

Więcej
Micek TV 100x100

TV

Więcej
Logo projektu Be Innovative Teacher

Teacher

Więcej
Logo Dostępna Szkoła

Dostępna

Więcej
Logo Stołówka

Stołówka

Więcej
Na obrazku widoczna jest para łyżew figurowych oraz napis lodowisko

Lodowisko

Więcej
Logo Dostępność nauczycieli

Dostępność

nauczycieli
Logo laboratoria przyszłości

Laboratoria

Przyszłości
Wolontariat logo

Wolontariat

Więcej
Biblioteka - logo

Biblioteka

Więcej
plan lekcji 100x100

Plan

Lekcji
Logo Turnieju Szkół

Turniej

Szkół

Deklaracja Dostępności

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białej Podlaskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp6.bialapodlaska.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2022-11-30.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-11-30.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Szablon strony jest zgodny w 100% z WCAG 2.1 na poziomie AA, jednak niektóre treści publikowane przez redaktorów na stronie mogą nie spełniać wymagań standardu. Niektóre starsze dokumenty elektroniczne umieszczone na stronie jak np. PDF mogą nie być dostępne cyfrowo.
Redaktorzy naszej strony cały czas pracują nad dostępnością zamieszczanych materiałów.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Deklarację sporządzono dnia: 2024-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Maksymiuk, e-mail: zso2bp@poczta.onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 83 342 69 51. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Budynek szkoły jest ogrodzony, na plac przed wejściem prowadzi furtka umożliwiająca dostęp osobom z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach. Plac przedwejściowy posiada trasę wolną od przeszkód, nawierzchnia dostosowana dla osób niedowidzących i niewidomych. Ścieżka dotykowa

Wejście główne znajduje się od strony ulicy Leszczynowej, jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.

Do drzwi wejściowych dwuskrzydłowych (1,75 cm) prowadzi podjazd oraz schody z 7 stopniami posiadające poręcze boczne.

Przy budynku zamontowano windę osobową – platformę zewnętrzną dostosowaną do transportowania osób, w tym osób z niepełnosprawnością na 3 poziomy kondygnacji: parter, I piętro,  II piętro.

Dostęp do kondygnacji na poszczególnych piętrach budynku jest możliwy w części szkoły w której nie ma różnicy poziomów. W pozostałej części obiektu są schody ograniczające korzystanie z infrastruktury budynku.

Szkoła posiada parking wewnętrzny, wjazd od ulicy Leszczynowej. Parking jest dostępny w godzinach pracy szkoły. W odległości około 150 metrów od wejścia głównego znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku szkoły są cztery kondygnacje:

  • piwnica, gdzie znajdują się szatnie – brak dostępu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach;
  • parter, gdzie znajdują się kancelaria szkolna, gabinet dyrektora i wicedyrektora, księgowość, kadry, gabinet pedagoga i pedagoga specjalnego, gabinet logopedy, sala rewalidacji, stołówka szkolna, gabinet pielęgniarski i gabinet stomatologiczny, toalety;
  • I piętro, gdzie znajduje się pokój nauczycielski, sale lekcyjne, świetlica szkolna, biblioteka szkolna, toalety oraz toaleta przystosowana do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach;
  • II piętro, gdzie znajdują się sale lekcyjne, świetlica szkolna, sala wyciszeń, toalety oraz toaleta przystosowana do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach;

Schody nie posiadają dostosowań dla osób niewidomych i słabowidzących. Oznaczono pasem kontrastowym pierwszy i ostatni stopień.

Korytarze posiadają trasę wolną od przeszkód.

W budynku szkoły nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Aplikacje mobilne
Placówka wykorzystuje następujące aplikacje mobilne:

Dzienniczek+ dla systemu Android
Dzienniczek+ dla systemu iOS

Informacje dodatkowe
Raport o stanie zapewnienia dostępności dostępności podmiotu publicznego na dzień 29.04.2024r