Wejście główne
sos 100x100

SOS

Więcej
Micek TV 100x100

TV

Więcej
Logo projektu Be Innovative Teacher

Teacher

Więcej
Logo Dostępna Szkoła

Dostępna

Więcej
Logo Stołówka

Stołówka

Więcej
Na obrazku widoczna jest para łyżew figurowych oraz napis lodowisko

Lodowisko

Więcej
Logo Dostępność nauczycieli

Dostępność

nauczycieli
Logo laboratoria przyszłości

Laboratoria

Przyszłości
Wolontariat logo

Wolontariat

Więcej
Biblioteka - logo

Biblioteka

Więcej
plan lekcji 100x100

Plan

Lekcji
Logo Turnieju Szkół

Turniej

Szkół

OK zeszyt to mój zeszyt

Matematyka, to dziedzina wiedzy, której znaczenie wciąż rośnie. Od dawna była nazywana „Królową nauk”. Mimo, iż nie zawsze w pełni integruje się z innymi treściami nauczania, jest jednocześnie dziedziną wiedzy niezbędnej i najczęściej wykorzystywaną w życiu codziennym. W dzisiejszym „cyfrowym” świecie jej wpływ na wszystkie dziedziny życia jest widoczny gołym okiem. Metody matematyczne stanowią precyzyjne narzędzie badań w wielu naukach. Uczenie się matematyki kształtuje umysł, wdraża do logicznego myślenia, tworzy umiejętność zwięzłego formułowania i wdrażania myśli, przyzwyczaja do stosowania racjonalnych metod organizacji pracy własnej i sprawnego działania oraz wyrabia wartościowe cechy charakteru, takie jak: inicjatywa, samodzielność, krytycyzm, systematyczność i dokładność w pracy, wytrwałość w pokonywaniu trudności wyłaniających się podczas dążenia do zamierzonego celu. Z tych powodów kształcenie matematyczne jest ważnym składnikiem kształcenia ogólnego, przygotowującego do czynnego okresu życia, podstawowe elementy wiedzy matematycznej wchodzą w skład wykształcenia współczesnego człowieka. Intelektualne i wychowawcze wartości procesu nauczania i uczenia się matematyki szeroko uwzględnione są w podstawach programowych z matematyki dla szkoły podstawowej.

Uzasadnienie potrzeby innowacji

OK zeszyt jest innowacją przede wszystkim metodyczną, opartą o proces oceniania kształtującego. Ocenianie kształtujące definiuje się jako rodzaj oceniania szkolnego, którego głównym celem jest pomoc uczniowi w uczeniu się. Podczas gdy ocenianie sumujące ma na celu podsumowanie wiedzy uzyskanej przez ucznia po zakończeniu procesu uczenia się, ocenianie kształtujące ma towarzyszyć procesowi uczenia się i go wspomagać.

OK zeszyt wykorzystuje ocenianie kształtujące do pracy z zeszytem ucznia i budowanie partnerstwa pomiędzy nauczycielem i uczniem w uczeniu się i nauczaniu. OK zeszyt jest własnością uczniów i pomaga im się uczyć, dla nauczycieli stanowi pomoc przy monitorowaniu ich pracy oraz wyciąganiu wniosków do planowania nauczania.

Tematyka

OK zeszyt jest narzędziem, który wykorzystamy w pracy na lekcji matematyki. Prowadzenie OKzeszytu do tego przedmiotu wydaje się szczególnie pożyteczne. Zakres materiału, nad którym uczniowie pracują w OK zeszycie pokrywa się z przedmiotową podstawą programową dla danego etapu kształcenia. Jest jednakże wzbogacony o indywidualne notatki i informacje dotyczące sposobów uczenia się, a także o te treści, które uczniowie uznają za szczególnie interesujące lub ważne.

Cele innowacji:

Celowość prowadzenia innowacji dla uczniów:

 • rozwijanie świadomości uczniów, jeśli chodzi o całościowy zakres materiału, cele poszczególnych lekcji, stopniowy przyrost ich wiedzy,
 • pogłębienie samoświadomości uczniów w aspekcie ich indywidualnych stylów, metod i narzędzi ucznia się oraz rozwijanie odpowiedzialności za proces uczenia się,
 • wdrażanie do przejawiania własnej inicjatywy w tym procesie, w toku lekcji i w planowaniu dalszych etapów,
 • wyrabianie nawyku samooceny i kształtowanie potrzeby doskonalenia się, rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych uczniów, ich zaangażowania w porządkowanie i zdobywanie informacji,
 • łączenie nauki z zabawą i przyjemnością z tworzenia własnego „dziennika z lekcji”.

Celowość prowadzenia innowacji dla nauczycieli:

 • monitorowanie przyrostu wiedzy uczniów,
 • systematyczne określanie trudności materiału dla poszczególnych osób w klasie,
 • konieczność planowania wielu elementów procesu dydaktycznego i ciągłe ich monitorowanie,
 • rozwijanie kreatywności i konieczność zaangażowania w poszukiwaniu aktywnych metod nauczania,
 • pogłębianie świadomości i doświadczenia z dziedziny procesów uczenia się w ogóle, ale także jeśli chodzi o poszczególnych uczniów,
 • możliwość większej indywidualizacji procesu dydaktycznego.